กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการประจำวารสาร

 1. รศ.ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ
 2. รศ.ดร.นิตย์ บุหงามงคล
 3. รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
 4. รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง
 5. รศ.ดร.เพ็ญณี แนรอท
 6. รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์
 7. ผศ.ดร.ธรินธร นามวรรณ
 8. ผศ.ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ
 9. ผศ.ดร.กาญจน์ เรืองมนตรี
 10. ผศ.ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล
 11. ดร.นวัตกร หอมสิน
 12. ดร.สุธีนันท์ ภักดีวุฒิ
 13. ดร.จรุญรัตน์ ส่งศรี
 14. ดร.ศรีนวล ศรีหริ่ง
 15. ดร.วิจิตรา โคตรบัญชา
 16. ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
 17. ดร.สุคนธ์ แพ่งเกสร
 18. ดร.สมหวัง พันธะลี
 19. ดร.วิไล พลพวก
 20. ดร.นิคม ชมพูหลง
 21. ดร.โณทัย อุดมบุญญานุภาพ
 22. ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
 23. ดร.อรอนงค์ ซิมป์สัน
 24. ดร.สมชาย พาชอบ
 25. ดร.บุญเหลือ บุบผามาลา
 26. ดร.อดิศร ศรีเมืองบุญ
 27. ดร.ละดา ดอนหงษา
 28. ดร.กาญจนา พงษ์พิษณุ
 29. ดร.ทนงศักดิ์ จันทะแจ้ง
 30. ดร.ปรีชา พันธ์สีดา
 31. Prof. Dr. Giovanni Schiuma University of Basillcata, Italy
 32. Prof. Dr. Matthew H.S.Kuofie GSMI and Central Michigan University, USA

ฝ่ายเลขานุการและเหรัญญิกการตลาดประจำวารสาร

ฝ่ายเลขานุการ

 • อาจารย์มณีวรรณ ศรีปาน
 • อาจารย์เนารุ่ง วิชาราช

ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ

 • อาจารย์สุนิสา แสนตรี
 • อาจารย์ยุภาวดี พรมเสถียร

ฝ่ายเหรัญญิกและการตลาด

 • อาจารย์ภาคิน อนันตโสภณ
 • นางสาวนิภาพร จันทรสิทธิ์