บรรณาธิการ

บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

วารสารการบริหารและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ฉบับนี้เผยแพร่ในช่วงเดือน มกราคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561  นับเป็นฉบับแรกของปีใีหม่ พุทธศักราช 2561 ประกอบด้วยบทความทั้งหมด 15  เรื่อง แบ่งเป็นบทความทั่วไป จำนวน 3 เรื่อง บทความวิจัย 8 เรื่อง บทความวิทยานิพนธ์ จำนวน 2 เรื่อง และบทความวิจารณ์หนังสือ จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งวารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ของการทำวารสารการบริหารและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต  ซึ่งกองบรรณาธิการได้ปรับปรุงทั้งด้านเนื้อหาและคุณภาพของวารสารตามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง เนื้อหา การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตามกระวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการวิจัยและพัฒนา สรุปองค์ความรู้ใหม่ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการนำไปประยุกต์ใช้ ใช้กรจัดการความรู้สู่ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังนั้นเพื่อให้บทความวิชาการในแต่ละประเภทมีคุณภาพและเอื้อประโยชน์ต่อผู้อ่านสูงสุด กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทำให้วารสารการบริหารและพัฒนาฉบับนี้เกิดขึ้น ขอบคุณทุกคำติชมและคำแนะนำเพื่อการปรับปรุงการดำเนินการ จัดทำวารสารจากท่านผู้อ่านทุกท่าน และกองบรรณาธิการพร้อมที่จะเปิดรับบรรดา นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาที่ต้องการนำเสนอผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นบทความทั่วไป บทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์บทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งจากภายในและจากภายนอกวิทยาลัยพิชญบัณฑิตด้วยความยินดียิ่ง

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ

หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเรียนรู้และการจัดการความรู้

ชั้น 1ห้อง 513 อาคารพิชญบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ศูนย์อุดรธานี ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

Pitchayabundit College
171/2 Moo.2 Nong Bua, Muang District Nong Bua Lamphu, 39000

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อ.ดร.ธีระเดช จิราธนฑัต ฝ่ายบริหารจัดการและการจัดพิมพ์
รศ.ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ ฝ่ายตรวจสอบต้นฉบับภาษาอังกฤษ
อ.ดร.บุญเหลือ บุบผามาลา ฝ่ายตรวจสอบต้นฉบับภาษาไทย
อาจารย์เนารุ่ง วิชาราช ฝ่ายจัดพิมพ์ต้นฉบับและออกแบบ Online
ดร.โณทัย อุดมบุญญานุภาพ ฝ่ายตรวจสอบต้นฉบับภาษาอาเซียน
อาจารย์มณีวรรณ ศรีปาน ฝ่ายตรวจสอบต้นฉบับภาษาอาเซียน
อาจารย์สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ ฝ่ายวิทยาการและสารสนเทศ