ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิชาการประจำวารสาร

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในประเทศ ตรวจสอบวิชาการประจำวารสาร

 • ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
 • ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 • ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ วิทยาลัยปทุมธานี

ผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศ ตรวจสอบวิชาการประจำวารสาร

 • Prof. Dr. Matthew H.S.Kuofie GSMI and Central Michigan University, USA
 • Prof. Dr. Gary Price University of Wisconsin-Madison, USA
 • Prof. Dr. Marilyn Waring Deakin University, Australia
 • Prof. Dr. Patricia Klass Illinois State University, USA.
 • Prof. Dr. Robin McTaggart James Cook University, Australia
 • Professor Dr. Giovanni Schiuma University of Basillcata, Italy
 • Prof. Dr. Murray E. Jennex San Diego State University, USA.
 • Assoc. Prof. Dr. Gorge Padavil Illinois State University, USA.
 • Asst. Prof. Dr. Richard Smith Nanyang Technical University, Singapore

ผู้ทรงวุฒิที่ปรึกษาของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต

 • คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
 • คณบดี คณะรัฐศาสตร์
 • คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
 • คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
 • คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย