คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

วารสารการบริหารและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
เป็นวารสารวิชาสาขาวิชาการทางการศึกษา สาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และสาขาวิชาอื่น ๆที่เกี่ยวข้องพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ในรูปแบบบทความวิจัยบทความวิทยานิพนธ์ บทความวิจารณ์หนังสือ
และบทความทั่วไปทางการศึกษา และทางวิชาการ บทความที่ได้รับ
การพิจารณาพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ
เป็นงานทบทวนความรู้เดิมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งข้อคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เป็นบทความที่ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารใดๆ บทความอาจได้รับการปรับปรุงตามที่กองบรรณาธิการ
และผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบทางวิชาการเห็นสมควร เพื่อให้วารสาร
มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและนำไปอ้างอิงได้

การส่งต้นฉบับ

1.ภาษา พิมพ์ต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาไทย
ให้ยึดหลักการใช้คำศัพท์และการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลัก
ของราชบัณฑิตยสถาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมด
ยกเว้นชื่อเฉพาะ ถ้าต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษควรได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องด้านการใช้ภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษก่อน

2.รูปแบบต้นฉบับ ใช้กระดาษ A4 พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษด้าน บน ซ้าย 3.5 เซนติเมตร และล่าง 2.5 เซนติเมตร จัดรูปแบบ 2 คอลัมน์ ยกเว้น บทคัดย่อทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารอ้างอิง และตาราง ให้จัดรูปแบบ 1 คอลัมน์

3.ชนิดและขนาดตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSKซึ่งขนาดตัวอักษร มีดังนี้

 • ชื่อเรื่อง ใช้ตัวอักษรขนาด 20 pt. ตัวหนา
 • ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวปกติ
 • หัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา
 • หัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา
 • เนื้อเรื่องในหัวข้อหลักและหัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวปกติ
 • เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นิพนธ์ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ

4.จำนวนหน้า ความยาวของบทความไม่เกิน 15 หน้า รวมตาราง ภาพประกอบ รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง

5.การส่ง ส่ง file ต้นฉบับที่งานวารสาร หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเรียนรู้และการจัดการความรู้ ชั้น 1ห้อง 513 อาคารพิชญบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ศูนย์อุดรธานี ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4234-2797มือถือ 081-975-4618 หรือ 085-452-2257และ 088-325-9417  หรือส่งทาง E-mail: chalardc@hotmail.com

ต้นฉบับให้ระบุชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อม หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail address ทุกคนที่สามารถติดต่อได้สะดวก

การส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์

บทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำดับ ดังนี้

 1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. บทคัดย่อภาษาไทย(บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 300คำ)
 4. คำสำคัญภาษาไทย
 5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ(บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 300คำ)
 6. คำสำคัญภาษาอังกฤษ (Keywords)
 7. บทนำ
 8. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 9. สมมุติฐาน (ถ้ามี) หรือ คำถามการวิจัย
 10. วิธีการวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง พื้นที่การวิจัย กลุ่มเป้าหมาย ตัวแปร เครื่องมือการดำเนินการวิจัยหรือการทดลอง  การวิเคราะห์ข้อมูล)
 11. ผลการวิจัย
 12. อภิปรายผล
 13. ข้อเสนอแนะ
 14. เอกสารอ้างอิง

บทความทั่วไป ประกอบด้วยหัวข้อและจัดเรียงลำดับ ดังนี้

 1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ทุกคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. บทคัดย่อภาษาไทย(บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 300คำ)
 4. คำสำคัญภาษาไทย
 5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ(บทคัดย่อ มีความยาวไม่เกิน 300คำ)
 6. คำสำคัญภาษาอังกฤษ (Keywords)
 7. บทนำ
 8. เนื้อหา
 9. บทสรุป
 10. เอกสารอ้างอิง

บทความวิจารณ์หนังสือ ตำรา

 1. ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ชื่อ-สกุลผู้นิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. ชื่อ-สกุลผู้วิจารณ์หนังสือ ตำรา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. บทกล่าวนำหนังสือ ตำรา
 5. ส่วนประกอบสำคัญในการวิจารณ์หนังสือ ตำรา
  • ประเด็นเนื้อหาโดยรวมของหนังสือ ตำรา
  • องค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือ ตำรา
  • การนำไปประยุกต์ใช้
  • ข้อเสนอแนะเชิงวิพากษ์วิจารณ์
  • บทสรุปของผู้วิจารณ์
 6. เอกสารอ้างอิง

 การอ้างอิงเอกสาร

ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงระบบ American Psychological Association (APA) ดังตัวอย่าง

1. หนังสือ

2. วารสาร

3. วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

4.หนังสือรวมเรื่อง

5. หนังสือพิมพ์

ชื่อผู้นิพนธ์. (วันที่ เดือน ปีที่ปรับปรุงล่าสุด). ชื่อเรื่อง. วันที่ทำการสืบค้น, ชื่อฐานข้อมูล
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (3 ธันวาคม 2548). ธนาคารหลักสูตร. สืบค้นเมื่อ
1 มีนาคม 2550, จาก http://db.onec.go.th/thaigifted/lessonplan/index

php Wollman, N. (1999, November 12). Influencing attitudes and behaviors
for social change. Retrieved July 6, 2005, from
http://www.radpsynet.org/docs/woman-attitude.html

 

ดาวน์โหลด คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

ดาวน์โหลด แทมเพลตเอกสาร (Word) (PDF)


Instruction for Authors

Journal of Administration and Development, Faculty of Education, Pitchayabundit College (JAD, Ed, PCBC), is an academic journal in the field of education, Social Science, and Human Science, research and development, participatory action research, innovation development in administration and knowledge management. The journal publishes a variety of academic result, including research articles, thesis articles, book review of current issues, or scholarly issues that contribute a new body of knowledge, which demonstrate interesting and valuable points of view of readers. It is important to note that articles submitted to Journal of Administration and Development should not have been preprinted or previously submitted to other publications. The context of the articles may be revised as appropriate by the journal editorial board and peer reviews in order to make it fit the international standards and be accepted as reference.

Submissions of manuscripts:

 

 1. Language: Manuscripts can be written in either Thai or English. Thai manuscripts should adhere to the Royal Institution’s principles in using vocabulary and borrowed English words. All English words must be typed in small letters, except proper names. English manuscripts must be checked for correctness of the language by an English expert prior to submissions.
 2. Paper: Manuscripts should be typed in A4 paper, and required to have 3.5 cm margins on top side and left side and to have 2.5 cm on bottom side and right side. The contents of the article should be arranged in two columns format accept abstract in both Thai and English, schedule, and references should be arranged in one column format.
 3. Style and size of fonts: Both Thai and English manuscripts are required to type in “TH Saraban PSK” font style with font size as follows:

Title of the article: 20 pt. Bold

Name(s) of the authors; 18 pt. Normal

Main heading: 18 pt. Bold

Sub-heading: 16 pt. Normal

Body of the text: 14 pt. Normal

The first page of footnotes presenting author’s names, academic titles, and affiliations: 14 pt. Normal

 1. Number of pages: The article is required not to be longer than 15 pages. These include tables, figures, pictures, and references.
 2. Submission: the author (s) should submit an original file to the Journal of Education Division, the Ground Floor of Education Building 1, Faculty of Education, Pitchayabundit College, Tambon Banjun, Amphoe Mueng,Udonthani Province, 41000, Tel 0-423-42797, and The author can also submit to: jadp.drchalard.com, or chalardc@hotmail.com,he original file should include name(s), of the author(s), telephone number(s) facsimile number(s), and email address(es).

 

Organization of research and thesis articles: Should be arranged in the following order;

 1. Title in Thai and English
 2. Name(s) of the author(s) in Thai and English
 3. Abstract in Thai (abstract should be no more than 300 words)
 4. Keywords in Thai
 5. Abstract in English (abstract should be no more than 300 words)
 6. Keywords in English
 7. Introduction
 8. Objectives
 9. Hypothesis (if any)
 10. Research methodology: population and samples, variables, instruments, procedures/experiments, and data analysis
 11. Research results
 12. Discussion
 13. Suggestion
 14. References

Organization of review articles: Should be arranged in the following order;

 1. Title in Thai and English
 2. Name(s) of the author(s) in Thai and English
 3. Abstract in Thai (abstract should be no more than 300 words)
 4. Keywords in Thai
 5. Abstract in English (abstract should be no more than 300 words)
 6. Keywords in English
 7. Introduction
 8. Contents
 9. Summary
 10. References

References: Listed and referred to in the American Psychological Association (APA) Style

 

Organization of Book/textbook : Should be arranged in the following order;

 1. Title in Thai and English
 2. Name(s) of the author(s) in Thai and English
 3. Name(s) of the review book/textbook in Thai and English
 4. Introduction to book(s) and textbook
 5. Significant elements of book/textbook review;

5.1 Content; issues of book(s)/textbook(s) as a whole

5.2 The body of knowledge gained from the book(s)/textbook(s)

5.3 Application

5.4 Critical recommendation

5.5 Conclusion of reviewer

 1. References

 


Download Instruction for Authors