รายละเอียดวารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปีที่พิมพ์ 2561

ลำดับ
บทความ
ผู้เขียน
1
ส่วนหน้า
2
วารสารบริหารและการพัฒนา ISSN 2651-091X  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2561
งานวารสาร วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
3
การศึกษารูปแบบการไหลภายในท่อความร้อนแบบสั่นรอบที่มีวาล์วกันกลับ
กิตติพล ขาวงาม, ณรงค์ สีหาจ่อง และสัมพันธ์ ฤทธิเดช
4
สร้างเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศชุมชนตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
กัลยารัตน์ หัสโรค์ และยุภาวดี พรมเสถียร
5
การตรวจหาปริมาณสารโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกลุ่มเสี่ยงในบ้านโคกกุง หมู่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
จุธาภรณ์ ทองปน และวิชุดา สมจิตร
6
ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นทื่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
อดิศร ศรีเมืองบุญ, สังคม ลาภเจริญ และสมาน ประวันโต
7
แนวทางพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของวิทยาลัยพิชญบัณฑิตจังหวัดหนองบัวลำภู
ชาญยุทธ หาญชนะ, สมเกียรติ วงษ์สิงห์ และแสงอุษา ภู่มงคลสุริยา
8
การพัฒนาหลักสูตรนักจัดการความรู้ผู้นำศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง ในประเทศไทย
ฉลาด จันทรสมบัติ, บุญเหลือ บุบผามาลา และจรูญรัตน์ ส่งศรี
9
การสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการสืบเสาะเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ละดา ดอนหงษา
10
การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
สุธินันท์ ภักดีวุฒิ
11
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
วิจิตรา โคตรบัญชา และฉลาด จันทรสมบัติ
12
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมบนฐานภูมปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าหัตถกรรมจักสาน กรณีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานด้วยไม้ไผ่ บ้านเหล่า ตำบลเชียงแห อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ธัญญภรณ์ ใจปานแก่น, จินตนา สุริยะศรี และสมชาย พาชอบ
บทความทั่วไป
13
การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ความท้าทายครู สู่ศตวรรษที่ 21
สุธินันท์ ภักดีวุฒิ
บทความวิจารณ์หนังสือ
14
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อรอุมา บวรศักดิ์
15
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
กฤษฎา โพธิ์ชัยรัตน์ และฉลาด จันทรสมบัติ
16
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
17
ส่วนท้าย