หน้าแรก

วารสารการบริหารและพัฒนา
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนรู้ ด้านการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ สมาคมศึกษานิเทศก์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาพันธ์ศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย ชมรมครูอาจารย์ ผู้บริหารการศึกษา เครือข่ายวิจัยทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู-จังหวัดอุดรธานี และผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดทั้งผลงานวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาทั่วไป ให้ครอบคลุมระดับชาติ หรือนานาชาติ

เจ้าของ

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต  ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000, โทรศัพท์ 042-360994 และศูนย์อุดรธานี โทรศัพท์ 042-342797

ที่ปรึกษา

 • ดร.ชาญยุทธ หาญชนะ อธิการบดีวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 • รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2548

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิชาการประจำวารสาร

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในประเทศ ตรวจสอบวิชาการประจำวารสาร

 • ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
 • ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 • ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ วิทยาลัยปทุมธานี

ผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศ ตรวจสอบวิชาการประจำวารสาร

 • Prof. Dr. Matthew H.S.Kuofie GSMI and Central Michigan University, USA
 • Prof. Dr. Gary Price University of Wisconsin-Madison, USA
 • Prof. Dr. Marilyn Waring Deakin University, Australia
 • Prof. Dr. Patricia Klass Illinois State University, USA.
 • Prof. Dr. Robin McTaggart James Cook University, Australia
 • Professor Dr. Giovanni Schiuma University of Basillcata, Italy
 • Prof. Dr. Murray E. Jennex San Diego State University, USA.
 • Assoc. Prof. Dr. Gorge Padavil Illinois State University, USA.
 • Asst. Prof. Dr. Richard Smith Nanyang Technical University, Singapore

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อ.ดร.ธีระเดช จิราธนฑัต ฝ่ายบริหารจัดการและการจัดพิมพ์
รศ.ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ ฝ่ายตรวจสอบต้นฉบับภาษาอังกฤษ
อ.ดร.บุญเหลือ บุบผามาลา ฝ่ายตรวจสอบต้นฉบับภาษาไทย
อาจารย์เนารุ่ง วิชาราช ฝ่ายจัดพิมพ์ต้นฉบับและออกแบบ Online
ดร.โณทัย อุดมบุญญานุภาพ ฝ่ายตรวจสอบต้นฉบับภาษาอาเซียน
อาจารย์มณีวรรณ ศรีปาน ฝ่ายตรวจสอบต้นฉบับภาษาอาเซียน
อาจารย์สุวิทยชาญ แก้วสุวรรณ ฝ่ายวิทยาการและสารสนเทศ

กองบรรณาธิการประจำวารสาร

รศ.ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ
รศ.ดร.นิตย์ บุหงามงคล
รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง
รศ.ดร.เพ็ญณี แนรอท
รศ.ดร.วณิช นิรันตรานนท์
ผศ.ดร.ธรินธร นามวรรณ
ผศ.ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ
ผศ.ดร.กาญจน์ เรืองมนตรี
ผศ.ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล
ดร.นวัตกร หอมสิน
ดร.สุธีนันท์ ภักดีวุฒิ
ดร.จรุญรัตน์ ส่งศรี
ดร.ศรีนวล ศรีหริ่ง
ดร.วิจิตรา โคตรบัญชา
ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์
ดร.สุคนธ์ แพ่งเกสร
ดร.สมหวัง พันธะลี
ดร.วิไล พลพวก
ดร.นิคม ชมพูหลง
ดร.โณทัย อุดมบุญญานุภาพ
ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง
ดร.อรอนงค์ ซิมป์สัน
ดร.สมชาย พาชอบ
ดร.บุญเหลือ บุบผามาลา
ดร.กาญจนา พงษ์พิษณุ
ดร.ทนงศิลป์ จันทะแจ้ง
ดร.ปรีชา พันธ์สีดา
Prof. Dr. Giovanni Schiuma University of Basillcata, Italy
Prof. Dr. Matthew H.S.Kuofie GSMI and Central Michigan University, USA


ฝ่ายเลขานุการและเหรัญญิกการตลาดประจำวารสาร

ฝ่ายเลขานุการ

 • อาจารย์มณีวรรณ ศรีปาน
 • อาจารย์เนารุ่ง วิชาราช

ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ

 • อาจารย์สุนิสา แสนตรี
 • นางสาวยุภาวดี พรมเสถียร

ฝ่ายเหรัญญิกและการตลาด

 • อาจารย์ภาคิน อนันตโสภณ
 • นางสาวนิภาพร จันทรสิทธิ์