หน้าแรก

วารสารการบริหารและพัฒนา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ของนักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษา

 เจ้าของ

วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

 ที่ปรึกษา

นายสุเทพ  ภู่มงคลสุริยา            ผู้รับใบอนุญาต
ดร.ชาญยุทธ หาญชนะ             อธิการบดีวิทยาลัยพิชญบัณฑิต

 ผู้ทรงวุฒิที่ปรึกษาของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต

 • คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
 • คณบดี คณะรัฐศาสตร์
 • คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
 • คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
 • คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในประเทศ

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ                               มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 2. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์          สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
 3. ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์                      มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 5. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 6. ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์                   วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 8. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์                     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 9. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์               วิทยาลัยปทุมธานี
 10. ศาสตราจารย์ พง.ต.ต.ดร. เกียรติพงษ์ มีเพียร       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศ

 1. Prof. Dr. Marilyn Waring                                 Deakin University, Australia
 2. Prof. Dr. Murray E. Jennes                              Sandie of State University, USA
 3. Prof. Dr. Matthew H.S.Kuofie                         Michigan University, USA
 4. Prof. Dr. Gary Price                                           University of Wisconsin-Madison, USA
 5. Prof. Dr. Patricia Klass                                     Illinois State University, USA.
 6. Assistant Prof.Dr. Richard Smith                   Nanyang Technical University, Singapore
 7. Professor Dr. Giovanni Schiuma                    University of Basillcata, Italy
 8. Assoc. Prof. Dr. Gorge Padavil                        Illinois State University, USA.

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระเดช  จิราธนทัต

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์ กัลยารัตน์ หัสโรค์
อาจารย์ มณีวรรณ ศรีปาน
อาจารย์ สุพัตรา บุตราช

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการภายนอก

 1. Prof. Dr. Murray E. Jennes                               Sandie of State University, USA
 2. Prof. Dr. Matthew H.S.Kuofie                          Michigan University, USA
 3. Assistant Prof.Dr. Richard Smith                    Nanyang Technical University, Singapore
 4. Associate Professor Dr. Athiouthay                Chatouphonexay Nation University of Laos
 5. R. Ahmad Zaky El Istami                                  University Sultan Ageng irayasa,Indonesia
 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา สริวัฒน์                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. นิตย์ บุหงามงคล                มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา เคณาภูมิ                 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 5. รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ญาณภัทร สีหะมงคล       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ เรือนนะการ       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนายุทธ เชยบาล           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 กองบรรณาธิการภายใน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกอบ คงยะมาศ           วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลิศพันธ์ เพียรสร้างสรร   วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 3. อาจารย์ ดร. บุญเหลือ บุบผามาลา                         วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 4. อาจารย์ ดร. อดิศร ศรีเมืองบุญ                               วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 5. อาจารย์ ดร. ปรีชา หอมประภัทร                             วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 6. อาจารย์ คมสันต์ อยู่เย็น                                          วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 7. อาจารย์ มินท์ธิตา ถึงฝั่ง                                          วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 8. อาจารย์ สัจพันธ์ จริงมาก                                        วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 9. อาจารย์ นิติกรณ์ จันทรสุริยศักดิ์                             วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 10. อาจารย์ อภิชาติ แสนนาม                                       วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 11. อาจารย์ ยุภาวดี พรมเสถียร                                    วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Review)

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ภายในประเทศ

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ                               มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 2. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์          สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
 3. ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์                      มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 5. ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 6. ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์                   วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 8. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์                     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 9. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์               วิทยาลัยปทุมธานี
 10. ศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ เสงี่ยนวิบูล                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 11. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญชม ศรีสะอาด                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 12. รองศาสตราจารย์ ดร. นิตย์ บุหวามงคล                มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 13. รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญณี แนรอท                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 14. รองศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย ศรีอำไพ                  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 15. รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทร โคตรบรรเทา           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ
 16. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ วัฒนวงศ                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ
 17. รองศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 18. รองศาสตราจารย์ ดร. ลักขณา สริวัฒน์                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 19. รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 20. รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา เคณาภูมิ                มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 21. รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลาด จันทรสมบัติ            มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 22. รองศาสตราจารย์ วิรัตน์ พงษ์ศิริ                           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัตน์ ปานศิลา               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระพร ชะโน                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพล วิแสง                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนายุทธ เชยบาล           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ศรีสุทธ์              มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลย์จรรยา วิระกุล           มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ศรีพุทธรินทร์        มหาวิทยาลัยนครพนม
 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกอบ คงยะมาศ          วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลิศพันธ์ เพียงสร้างสรรค์    วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชัยรัตน์ หมื่นด้วง          วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 33. อาจารย์ รท. ดร. ปรีชา หอมประภัทร                     วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 34. อาจารย์ ดร. ธารา เจริญรัตน์                                   วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
 35. อาจารย์ ดร. สมชาย พาชอบ                                  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ต่างประเทศ

 1. Prof. Dr. Matthew H.S.Kuofie                       GSMI and Central Michigan University, USA
 2. Prof. Dr. Gary Price                                         University of Wisconsin-Madison, USA
 3. Prof. Dr. Marilyn Waring                               Deakin University, Australia
 4. Prof. Dr. Patricia Klass                                   Illinois State University, USA.
 5. Prof. Dr. Robin McTaggart                            James Cook University, Australia
 6. Professor Dr. Giovanni Schiuma                  University of Basillcata, Italy
 7. Prof. Dr. Murray E. Jennex                            San Diego State University, USA.
 8. Assoc. Prof. Dr. Gorge Padavil                      Illinois State University, USA.
 9. Asst. Prof. Dr. Richard Smith                        Nanyang Technical University, Singapore

บทบรรณาธิการ

วารสารการบริหารและพัฒนาของวิทยาลัยพิชญบัณฑิต ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 ใน เดือน มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 ในเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ซึ่งควบคุมคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้วารสารการบริหารและพัฒนา เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กองบรรณาธิการพร้อมเปิดรับบรรดานักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ฯลฯ ที่ต้องการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นบทความทั่วไป บทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ บทความวิทยานิพนธ์ ทั้งจากภายในและจากภายนอกวิทยาลัยพิชญบัณฑิตด้วยความยินดียิ่ง